בני הערשקאָוויטץ'ס וועב-זייטל

בני הערשקאָוויטץ

ברוך הבא

ברוך הבא צו בני הערשקאָוויטץ'ס וועב-זייטל.

יודאייקאַ אין האָלץ קונסט.

אינעם דאָזיקן וועב-זייטל וועלן מיר קענען לערנען דעם געביט פון אַ באַזונדערער שאַפונג: אַ יידישער קונסט פראָדוקט, גשאַפט פון נאַטירלעכן האָלץ.

 יעדע שאַפונג איז אַ רעזולטאַט פון אַ סך מחשבות, און טעכנישער געניטונג. דער  אינהאַלט איז אַ יידישער אינהאַלט פון די מקורות. יעדע שאַפונג איז באַזונדער פאַר זיך אַליין. מיר זענען גרייט צו הערן נייע אידעען.

די קונסט שאַפונג איז געבויט מיט אַ סך ליבע און מיט העכסטער אויפמערקזאַמקייט פון אַ האי טעק ספעציאַליסט אין האַרטוואַרג און ווייכוואַרג.

אין די טעג, אַנטוויקלען מיר דעם דאָזיקען וועב-זייטל וואָס וועט אַנטהאַלטן: אויסשטעלונגען און ירידים און אויך פרטים וועגן מיר.

זייט אַזוי גוט און באַנוצט זיך מיט: "שאַפט אַ קאָנטאַקט" כדי צו שיקן אונדז אייערע באַמערוקונגען, אויב איר האָט.

די פאָרמעלע פרעזענטאַציע וועט פאָרקומען אין עטלעכע חדשים אַרום.

מיין פאַרקויף וועב-זייטל אין אַטסי Buy Wooden Judaica

זייט אַזוי גוט און בלעטערט אין מיינע אַרבעטן.

[nggallery id=1]

                                                                        איבערזעצט אויף יידיש פון ד'ר לאה גרפינקל

עברית